Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

Tài liệu hướng dẫn Phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới

Để đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, đảm bảo chung sống an toàn với dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu kép, Bộ Y tế xây dựng và ban hành tài liệu “HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI”. Tài liệu này sẽ giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người dân có được những nội dung cơ bản nhất, ngắn gọn, súc tích, dễ thực hiện trong phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia các hoạt động thường ngày tại cộng đồng.
HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI
Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học - Bộ Giáo dục và Đào tạo