Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Vào ngày 25 tháng 4 năm 2021, toàn thể CB-GV-NV trường MG Phước Vĩnh Tây tham dự Hội nghị trực tuyến về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.