Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

- Công văn 546-CV/HU  ngày 29/4/2021 của huyện ủy Cần Giuộc V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Văn bản số 3593/UBND-VHXH ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh Long An V/v triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.
- Thông báo số 1333/TB-UBND ngày 29/4/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa tại Hội nghị trực tuyến về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Văn bản số 3659/UBND-VHXH ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh Long An V/v thực hiện thông báo số 82/TB-VPCP ngày 29/4/2021 của Văn phòng Chính phủ.
- Văn bản 1106/SPGDĐT-GDTrH ngày 29/4/2021 của sở GD-ĐT tỉnh Long An V/v tiếp tục kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác ôn thi THPT và phúc tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
- Công văn 3661/UBND-VHXH của UBND tỉnh Long An ngày 2/5/2021V/v thực hiện Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 01/5/2021 của Văn phòng Chính phủ.
- Văn bản số 1972/UBND-VHXH  ngày 3/5/2021 của UBND huyện Cần Giuộc  Về việc triển khai thực hiện Văn bản số 3663/UBND-VHXH ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh Long An.
- Công văn 2371/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đố với người trên địa bàn tỉnh Long An ngảy 3/5/2021 V/v thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sau lễ 30/4 và 01/5.
- Văn bản 629/PGDĐT-SL ngày 4/5/2021 của phòng GD-ĐT huyện Cần Giuộc về Sao gửi công văn số 1106/SGDĐT-GDTrH về việc tiếp tục kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác ôn thi THPT và phúc tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.