Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

Ngày 2 và 3/9/2021 tập thể CB-GV-NV trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây tham gia hổ trợ tiêm ngừa cho người dân từ 18-64 tuổi trên địa bàn xã Phước Vĩnh Tây