Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

Hội thi trang trí lớp đầu năm học 2022-2023

Nhằm khuyến khích giáo viên thể hiện sáng tạo và khéo léo, Trường MG Phước Vĩnh Tây đã tổ chức cho giáo viên 2 khối chồi và lá tham gia Hội thi trang trí lớp vào đầu năm học 2022-2023
* Lớp Lá 2:
(Xem video lớp Lá 2 tại đây)

* Lớp Lá 3 (Xem video Lớp Lá 3 tại đây)* Lớp Lá 1:

* Lớp lá 4:

* Lớp Chồi 1 (Xem video Lớp Chồi 1 tại đây)* Lớp Chồi 2:


* Lớp Chồi 3: