Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

Ngày 11, 18/2 /2023 CBQL, GVMN trường Mg Phước Vĩnh Tây và 1 nhóm trẻ NCL tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL và GVMN