Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

Ngày 26/2/2023 tâp thể CB-GV-NV Trường MG Phước Vĩnh Tây tham gia học tập, quán triệt và tuyên truyền NQ Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII