Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

Đại hội viên chức năm học 2023-2024

Ngày 30 tháng 9 năm 2023 Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây tổ chức Đại hội Viên chức năm học 2023-2024, 
Thành phần chính thức tham dự hội nghị: Toàn thể CB-GV-NV Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây (24/25 đồng chí - vắng cô Hằng nghỉ hộ sản. 

* Nội dung hội nghị:
1. Hiệu trưởng thông qua:
 - Báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước năm học: 2022-2023
- Báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội Nghị CBVC và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học: 2022-2023.
- Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học: 2022-2023.
2. Phó Hiệu trưởng thông qua: 
- Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ Năm học 2023-2024
- Dự thảo Quy chế dân chủ năm học 2023-2024
- Kế hoạch thực hiện quy chế Công khai thông tư 36 năm học 2023-2024
- Kế họach tổ chức đối thọai Hiệu trưởng với Cán bộ Giáo viên năm học 2023-2024
- Quyết định về việc ban  hành quy chế làm việc năm học 2022-2023
- Quy chế chuyên môn năm học 2023-2024
- Quy tắc ứng xử và nội quy nhà trường năm học 2023-2024
3. Kế toán thông qua: Báo cáo tình hình ngân sách; Thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 của nhà trường
4.  Chủ tịch công đoàn thông qua:
- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2022-2023 và phương hướng họat động Công đoàn năm học 2023-2024
- Dự kiến nội dung phát động phong trào thi đua năm học: 2023-2024
- Dự thảo giao ước thi đua năm học 2023-2024
- Quy chế phối hợp, cam kết công đoàn và nhà trường năn học 2023-2024
- Thang điểm thi đua năm học 2023-2024
5. Ban thanh tra nhân dân: thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm học 2022 -2023 và phương hướng năm học 2023-2024.
6. Cán bộ, viên chức dự hội nghị thảo luận các văn bản, báo cáo; đề xuất, kiến nghị
7.  Tập thể CB-GV-NV trường cùng nhau bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.
8. Đ/c Trần Kim Lộc - CTCĐ phát động phong trào thi đua năm học 2023-2024
9. Ký kết giao ước giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch Công Đoàn
10. Thông qua Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức
11. Ban tổ chức tuyên bố kết thúc hội nghị