Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

CB-GV trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025” và “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.