Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây

Công đoàn viên của trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Tây làm kính che giọt bắn gửi tặng các chiến sĩ làm công tác chống dịch ở địa phương.